Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Czynności Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • ul. Szosa Chełmińska 34/36

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących weryfikacji zeznań, deklaracji, informacji i oświadczeń składanych przez podatników i płatników w celu sprawdzenia rzetelności danych w nich zawartych, wzywanie podatników w przypadku braku deklaracji, względnie do złożenia wyjaśnień, bądź do usunięcia nieprawidłowości wykrytych podczas wstępnej weryfikacji deklaracji (zeznań),
 • obsługiwanie (przyjmowanie, gromadzenie, tworzenie paczek dokumentów, przekazywanie, odbieranie) dokumentów wymiarowych. Weryfikowanie wprowadzonych dokumentów i ich zatwierdzanie. Tworzenie rejestrów przypisów/odpisów i ich zatwierdzanie w celu dostarczenia danych umożliwiających szybką realizację zaległości podatkowych. Wprowadzanie pozostałych dokumentów do systemu POLTAX
 • przygotowywanie pism celem udzielenia odpowiedzi do innych organów, instytucji (tajemnica skarbowa),
 • sporządzanie autokorekt deklaracji zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnione niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,
 • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych w celu dostarczenia informacji o rzetelności danych wskazanych w deklaracjach, zeznaniach jak również na potrzeby postępowań podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu,
 • prowadzenie na zlecenie bezpośredniego przełożonego innych zadań z zakresu działania komórki organizacyjnej,
 • sporządzanie wniosków (zawiadomień) o ukaraniu w celu nałożenia kary w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa podatkowego lub wykroczenia skarbowego,
 • prowadzenie akt podatkowych, sporządzanie sprawozdań w ramach komórki organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku, budynek wyposażony w windy).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów
  • doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w administracji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr.E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem”oferta pracy Pierwszy US w Toruniu -OB-4″

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 203 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl