Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw planowania kontroli oraz analizowania informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia
 • w Wieloosobowym Stanowisku Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie oraz analizowanie danych i informacji zewnętrznych oraz wewnętrznych stanowiących źródło kontroli w celu przygotowania projektów planów kontroli podatkowej,
 • prowadzenie czynności sprawdzających z zakresu podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu rozpoznania sprawy i jej zakończenia bądź skierowania sprawy do wszczęcia postępowania podatkowego,
 • analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu w celu koordynacji działań zmierzających do poprawy wyników pracy,
 • współdziałanie z Urzędami Kontroli Skarbowej w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej oraz urzędami skarbowymi w celu przygotowania projektów planów kontroli skarbowej,
 • kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku podatników, u których w danym roku podatkowym występuje nadwyżka wydatków nad dochodami w celu określenia w dalszym postępowaniu zobowiązania podatkowego,
 • wprowadzanie danych do aplikacji Dochody i Wydatki Podatników (DWP) w celu zapewnienia właściwej pracy komórki,
 • prowadzenie rejestrów celem sporządzania sprawozdawczości,
 • przygotowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów,
  – bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym, ekonomicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku doświadczenia w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy AP”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl