Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul.Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w ramach których gromadzone są materiały dowodowe, zbieranie i kompletowanie akt w celu podjęcia przez osobę upoważnioną prawidłowej decyzji,
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach prowadzonych postępowań w celu akceptacji ich treści przez osobę upoważnioną do podpisania,
 • opracowywanie projektów pism oraz sprawozdań dotyczących wnoszonych środków odwoławczych celem przekazania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zabezpieczeń należności podatkowych i o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • sporządzanie analiz, sprawozdań i innych materiałów informacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług,
 • wprowadzanie do systemu POLTAX danych wynikających z wydanych decyzji i postanowień, tworzenie rejestru przypisu – odpisu, wiązanie dokumentów z postępowaniem kontrolnym,
 • dokonywanie analizy ekonomicznej materiałów i dokumentów w związku z realizacją zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie podatku od towarów i usług, sporządzanie informacji o przekazaniu sprawy do załatwienia w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko usytuowane na VI piętrze budynku,
  budynek nie w pełni przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych, stosunkowo niewielkie windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w dziedzinie podatków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego,
  • znajomość Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość programów informatycznych stosowanych w skarbowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy PPII ”

Inne informacje:


  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 56 17 802 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl