Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radziejów
 • Urząd Skarbowy
  Rolnicza 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa wymiarowa deklaracji podatkowych składanych przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy oraz od płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obsługa podatników nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie rejestracji, identyfikacji i aktualizacji danych w aplikacjach POLTAX i SeRCe,
 • prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych Urzędu w celu zapewnienie poprawności i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach złożonych przez podatników, płatników oraz inne zobowiązane podmioty,
 • prowadzenie czynności w zakresie wywiązywania się podatników i płatników z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji wymiarowych oraz deklaracji składanych przez podatników i płatników podatków bezpośrednich, sporządzanie raportów i rejestrów przypisów, i odpisów zatwierdzonych w wymiarze i bezzwłoczne przekazywanie ich do komórki rachunkowości podatkowej,
 • przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość zaliczek dla podatników deklarujących osiągaine dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • udzielanie informacji podatnikom o ich obowiązkach wynikających z przepisów podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca posiadania umiejętności interpersonalnych,
  – praca na stanowisku wymaga organizacji swojej pracy zgodnie z wytycznymi,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej,
  • znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników,
  • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • znajomość przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy Radziejów OB/11”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl