Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej
 • w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Hutnicza 25
  81-061 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i przeprowadzanie kontroli formalnych zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP,CEIDG, zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R, udzielanie informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych i rejestracyjnych
 • Obsługiwanie aplikacji: SeRCe, POLTAX, BIBLIOTEKA AKT, URZEDNIKA, CEIDG, Epuap, weryfikowanie wpływających do Urzędu dokumentów NIP, VAT, CEIDG w celu prawidłowego wprowadzenia danych do aplikacji SeRCe oraz POLTAX. Współpracowanie z innymi stanowiskami w zakresie rejestracji podatników VAT, podatku dochodowego oraz przy przyjmowaniu zgłoszeń identyfikacyjnych
 • Wprowadzanie do aplikacji SeRCe danych z dokumentów identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w celu generowania numerów NIP, wystawiania potwierdzeń o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, decyzji o odmowie nadania numeru NIP oraz postanowień w sprawie NIP
 • Wprowadzanie dokumentów rejestracyjnych VAT w celu zarejestrowania podatnika VAT czynnego/zwolnionego oraz wydawanie potwierdzeń rejestracyjnych VAT. Wprowadzanie informacji VAT-UE i wydawanie potwierdzeń VAT-UE
 • Przygotowywanie pism w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania rożnych instytucji, innych urzędów skarbowych, wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP podmiotowi, którym się posługuje, na wniosek tego podmiotu, wydawanie potwierdzeń na wniosek podatnika (NIP-5W)
 • Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, współpraca z urzędami skarbowymi oraz udzielanie informacji o podatnikach
 • Wzywanie podatników do stawienia się w urzędzie w celu usunięcia błędów wykrytych w trakcie kontroli dokumentów dot. rejestracji i aktualizacji danych
 • Weryfikowanie danych zgodnie z poleceniami Ministerstwa Finansów w celu ujednolicenia danych dla potrzeb CRP. Gromadzenie i archiwizacja oraz zabezpieczanie danych stanowiących podstawę rejestracji i dokonywanych w nich zmian

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, siedząca-przy komputerze, w kontakcie z podatnikiem, pod presją czasu i w stresie, wykonywana szybko i dokładnie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, w kontakcie z podatnikiem, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzedu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę oraz toaletę dla niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe 9drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza z zakresu prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.435,99 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – Wzory oświadczeń.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 348.