Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej
 • w Referacie Obsługi Bieżącej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Hutnicza 25
  81-061 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie dokumentów, deklaracji – doręczanych bezpośrednio przez interesantów do Kancelarii Ogólnej
 • Bezzwłoczne i rzetelne rejestrowanie dokumentów i deklaracji we właściwych systemach, w tym zgłaszanie niezgodności występujących miedzy danymi zawartymi w deklaracjach a systemem POLTAX do Referatu OB2
 • Odbieranie, otwieranie i segregacja korespondencji nadesłanej w formie tradycyjnej i na skrzynkę mailowa urzędu oraz platformę e-Puap
 • Przygotowanie przyjętej korespondencji do wysłania w sposób tradycyjny
 • Opracowywanie pism, przy których odsyłane są dokumenty, deklaracje i pisma
 • Przygotowywanie dokumentów komórki i opracowywanie spisów celem dokonania archiwizacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania w pozycji przeważnie siedzącej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca w budynku wyposażonym w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • znajomość obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 348.