Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw rejestracji podatników i aktualizowania danych rejestracyjnych osób fizycznych
 • w Samodzielnym Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice
 • Urząd Skarbowy w Chojnicach
  ul. Młyńska 22
  89-600 Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja podatników, wydawanie potwierdzenia w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług oraz jako podatnika wewnątrzwspólnotowego;
 • obsługa wniosków w systemie CEIDG podatników prowadzących działalność gospodarczą, a także dalsza obsługa formularzy CEIDG w aplikacji SeRCe i w rejestrze lokalnym POLTAX;
 • przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • obsługa specjalistycznych aplikacji informatycznych: VIES, SPED, e-Deklaracje, e-PUAP;
 • wprowadzanie danych ze zgłoszeń aktualizacyjnych do systemów informatycznych;
 • przeprowadzanie kontroli zgłoszeń identyfikacyjnych, rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz prowadzenie postępowań w sprawach nadania numeru identyfikacji podatkowej;
 • wydawanie poświadczenia o nadaniu NIP, w formie zaświadczenia na wniosek podmiotu, który się nim posługuje lub informacji na wniosek osoby trzeciej;
 • obsługa pism przychodzących i wychodzących w aplikacji Biblioteka Akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku;
  – budynek z podjazdem, windą i drzwiami o szerokości dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i okołopodatkowych,
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Należy podać numer ogłoszenia.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.436 zł brutto
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy (test)
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.