Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Drugim Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pruszcz Gdański
 • Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
  ul. Łukasiewicza 2
  83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzanie postępowań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym w celu realizacji wniosków o stwierdzenie nadpłaty.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji merytorycznej i formalnej poprawności złożonych deklaracji podatkowych oraz badanie prawidłowość dokonanych odliczeń. Wzywanie do złożenia korekt, udzielenia wyjaśnień lub sporządzanie korekt z urzędu w celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości.
 • Gromadzenie informacji i redagowanie pism do organów podatkowych i innych instytucji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.
 • Monitorowanie wywiązywania się podatników/płatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie terminowości składania deklaracji oraz uiszczenia podatku lub należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w celu bieżącego wykrywania nieprawidłowości w tym zakresie.
 • W celu zapewnienia bieżącej obsługi podatników udzielanie ustnych informacji klientom urzędu z zakresu prawa podatkowego.
 • Przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego oraz przekazywanie do właściwej komórki celem przeprowadzenia postępowania karnego skarbowego.
 • Ewidencjonowanie spraw w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w komórce organizacyjnej celem dostarczenia dla potrzeb sprawozdawczości i kontroli zewnętrznej, pełnej, rzetelnej informacji o ilości oraz terminowości załatwianych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze
  – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 506.