Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej, przetwarzania danych oraz prowadzenia obsługi kancelaryjnej
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żytnia 4/6
  80-749 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelarii Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w zakresie przyjmowania dokumentów, składanych osobiście oraz przekazywanych przez doręczycieli.
 • Prowadzenie rejestrów dokumentów wychodzących oraz wprowadzanie do aplikacji Biblioteka Akt dokumentów przychodzących z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne.
 • Przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych podatników oraz informacji o zmianie danych objętych tym zgłoszeniem.
 • Prowadzenie ewidencji podatników i płatników z nadanymi numerami NIP oraz przekazywanie danych z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników do Krajowej Ewidencji Podatników.
 • Przekazywanie informacji o podmiotach gospodarczych uprawnionym jednostkom, wyszczególnionym w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Udzielanie pomocy pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu w celu uzyskania danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników.
 • Wprowadzanie do systemu POLTAX oraz VIES danych z deklaracji podatkowych, informacji podatkowych i innych dokumentów oraz weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych do systemu POLTAX.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, głównie siedząca – przy komputerze, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd, windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Kancelaria, pok. 104, Ip

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – rozmowa kwalifikacyjna,
  III – test .

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:

  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 345.