Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Puck
 • Urząd Skarbowy w Pucku
  ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
  84-100 Puck

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego za sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych – w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług – w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zwrotu VAT za materiały budowlane – w celu ustalenia kwoty zwrotu i realizacji wniosku podatnika.
 • Rejestracja dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami w aplikacjach i systemach informatycznych w celu prawidłowego wykonania obowiązków organu nałożonych przepisami Ordynacji podatkowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie,
  – obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek 2-piętrowy niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy, brak podjazdów,
  – stanowisko pracy i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie 2.342,30 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – wzory oświadczeń.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 30-02-367.