Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw międzynarodowej współpracy administracyjnej
 • w Samodzielnym Referacie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Żytnia 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie wniosków w ramach międzynarodowej współpracy administracyjnej; 
 • analizowanie wykorzystania w urzędach skarbowych informacji podatkowych otrzymywanych z zagranicznych administracji podatkowych celem nadzorowania pracy urzędów skarbowych w zakresie kontroli obowiązków podatkowych realizowanych przez podatników;
 • przygotowywanie sprawozdań, statystyk oraz opracowywanie analiz w zakresie międzynarodowej współpracy administracyjnej;
 • realizowanie programów Fiscalis i IOTA, w tym między innymi organizowanie i prowadzenie: staży dla urzędników z zagranicznych administracji podatkowych oraz staży zagranicznych dla urzędników z pomorskiej administracji podatkowej;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, pełnienie roli punktu kontaktowego dla pracowników podległych urzędów skarbowych pełniących funkcje osób kontaktowych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wymiany informacji podatkowych. 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, przy komputerze, sporadycznie poza biurem (w terenie),
  uczestnictwo w szkoleniach związane z kilkudniowym wyjazdem poza miejsce zamieszkania.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – rozwiązania architektoniczne: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, winda w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy (test)
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.