Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw bieżącej obsługi podatników
 • w Referacie Obsługi Bieżącej w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76,
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żytnia 4/6
  80-749 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dokonania zwrotu: nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT należnym (zwrot bezpośredni) oraz zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z niezbędną dokumentacją w celu dokonania zwrotu lub nadpłaty podatku.
 • Obsługa deklaracji, zeznań i informacji podatkowych: bieżące monitorowanie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, w szczególności: składania zeznań podatkowych CIT-8, składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, składania sprawozdań finansowych, weryfikacja składanych deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, w tym: pod katem formalnym i rachunkowy
 • Prowadzenie czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności prowadzonych na podstawie art. 274 c ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Udzielanie ustnych informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego.
 • Sporządzanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, protokołów, adnotacji, wniosków o przeprowadzenie planowych i doraźnych kontroli podatkowych w zakresie wywiązywania się podmiotów gospodarczych z obowiązków podatkowych i innych pism w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń VAT-25 o wysokości dochodu, obrotu oraz innych z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Gromadzenie (grupowanie) deklaracji w paczkach, przekazywanie ich do wprowadzenia do systemu POLTAX oraz prowadzenie rejestru obiegu paczek.
 • Prowadzenie bieżących (podręcznych) akt podatkowych, segregowanie i chronologiczne gromadzenie wszelkiej dokumentacji oraz przekazywanie do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, głównie siedząca – przy komputerze, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca przy monitorze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd, windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, bilansowego, handlowego i cywilnego.
  • umiejętności: stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, redagowanie pism, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria, pok. 104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – test,
  III – rozmowa kwalifikacyjna .

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:

  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 345.