Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Drugim Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sosnowiec
 • Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  41-200 Sosnowiec,
  ul. 3-go Maja 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań i udzielanie wyjasnień stronom w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym ustalanie stanu majątkowego podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie ( z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej).
 • Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej, przygotowywanie zaświadczeń oraz monitorowanie pomocy publicznej.
 • Sporządzanie analiz i przygotowywanie zaświadczeń na wniosek strony z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z zakresu działania komórki oraz sprawozdania zbiorczego dotyczącego pomocy publicznej z działalności Urzędu.
 • Przygotowywanie i wprowadzanie danych do funkcjonujących w Urzedzie systemów komputerowych.
 • Przygotowywanie do archiwizowania dokumentacji podatkowej i przekazywanie jej do Biblioteki akt czynnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  bezpośrednia obsługa podatnika,
  obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,
  praca z powszechnie używanym sprzętem biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku Urzędu,
  oświetlenie sztuczne i naturalne,
  bariery architektoniczne: brak węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podjazd przy wejściu do budynku,
  budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, nie słyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pomocy publicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, syntezy, działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów niezbędnych do wykonywania zadań w komórce (POLTAX, Biblioteka Akt, POLTAX-2B, arkusz kalkulacyjny, ewidencje US).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  w Sosnowcu
  41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 20
  pokój 411
  z dopiskiem: oferta pracy w SW-2

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz nie spełniające wymagań formalnych będą odrzucone.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.061,22 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 36 88 680