Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chorzów
 • Urząd Skarbowy w Chorzowie
  ul. Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli źródłowych u podatników, płatników i inkasentów,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających własnych i zleconych przez inne organy,
 • współpraca z innymi organami podatkowymi, organami ścigania i innymi instytucjami,
 • obsługa aplikacji wykorzystywanych w pracy komórki zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -miejsce wykonywania pracy: IV piętro, praca w terenie,
  -wejście do urzędu wyposażone w podjazd,
  -dostępna winda,
  -drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach,
  -odpowiednio dostosowana toaleta,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym: Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy o podatku od osób fizycznych,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, z zakresu rachunkowości,
 • przeszkolenia: przeszkolenie z zakresu rachunkowości,
 • uprawnienia biegłego księgowego,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy i aplikacje specjalistyczne,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Inne informacje:

  Warunkiem spełnienia wymogów formalnych jest spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu, złożenie lub nadesłanie w terminie wszystkich w/w dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2250,48.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 349 73 09