Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie obsługi bieżącej i przetwarzania danych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sosnowiec
 • Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  41-200 Sosnowiec
  ul. 3-go Maja 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez różne instytucje (sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym składanych wniosków). Przekazywanie zapytań do opisania odpowiednim komórkom organizacyjnym zgodnie z właściwością rzeczową komórki oraz zebranie pozostałego materiału w celu opracowania całości odpowiedzi na zapytanie.
 • przygotowanie zaaprobowanych odpowiedzi do wysyłania,
 • prowadzenie ewidencji Komorników Sądowych w aplikacji Ewidencje US z uwzględnieniem odpłatności za udzielane odpowiedzi. Wprowadzenie zwrotnych potwierdzeń odbioru w aplikacji Ewidencje US. Sporządzanie raz w miesiącu wydrukówdo księgowości budżetowej dot. przypisu za udzielone odpowiedzi,
 • przesyłanie wniosków do innych urzędów skarbowych zgodnie z właściwością (sprawdzanie właściwości w systemie SeRCe).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – bezpośrednia obsługa podatnika,
  – obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca z powszechnie używanym sprzętem biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – bariery architektoniczne: brak węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podjazd przy wejściu do budynku,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, nie słyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • umiejętność obsługi programów komuterowych (Poltax, Biblioteka Akt, Ewidencje US, SeRCe, Infotax, CZM),
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  41-200 Sosnowiec
  ul. 3-go Maja 20
  pokój 411
  z dopiskiem: oferta pracy w OB-13

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz gdy nie spełniają wymagań formalnych będą odrzucone.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie części pisemnej.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.061,22 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 36 88 680