Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Drugim Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
  ul. Warszawska 45
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotów różnicy podatku od towarów i usług,
 • analiza korekt deklaracji złożonych po kontroli podatkowej pod kątem ich zgodności z ustaleniami wynikającymi z protokołów kontroli,
 • korespondencja z organami podatkowymi, celnymi, sądami, organami ścigania i innymi instytucjami w sprawach podatkowych,
 • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli w związku z prowadzonymi postępowaniami i czynnościami sprawdzającymi,
 • obsługa wdrożonych aplikacji komputerowych w zakresie wprowadzania, zatwierdzania i aktualizacji danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu,
  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
  kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze,
  bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  ruchowo tylko na parterze budynku,
  brak windy,
  oświetlenie sztuczne i naturalne,
  budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach związanych bezpośrednio z podatkami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym bądź administracyjnym lub inne średnie uzupełnione policealnym wykształceniem z podanego zakresu,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub wyższe uzupełnione podyplomowymi stadiami z ww. zakresu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentacji i redagowania pism,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość rachunkowości, prawa handlowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Drugi Śląski Urząd Skarbowy
  ul. Warszawska 45
  43-300 Bielsko-Biała
  pok. 206 – II piętro
  z dopiskiem „Oferta pracy w Drugim referacie postępowań podatkowych”

Inne informacje:

  Umowa zostanie zawarta na czas określony – zastępstwo.
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: części pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.061 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (33) 4998451