Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy
 • Urząd Skarbowy w Tychach
  Aleja Niepodległości 60
  43-100 Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa podatnika, udzielanie informacji w zakresie przepisów podatkowych oraz o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie
 • przyjmowanie i opieczętowanie deklaracji i innych dokumentów składanych przez podatników w Urzędzie
 • segregowanie i przekazywanie przyjętych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma do innych organów podatkowych, ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, komorników sądowych, prokuratury, sądu, dokonywanie odczytów z kas fiskalnych, nadawanie numerów ewidencyjnych kasom fiskalnym, opracowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu z tytułu zakupu kasy fiskalnej
 • identyfikowanie i bieżące rejestrowanie we właściwym systemie informatycznym przyjętych dokumentów, w tym deklaracji i informacji podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  – kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na parterze budynku Urzędu,
  Bariery architektoniczne
  – podjazd, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych. Budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość materialnych przepisów podatkowych, przepisów proceduralnych, jak i orientacji co do przepisów innych gałęzi prawa
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz poprawnego redagowania pism
  • dobra organizacja pracy celem przestrzegania terminów załatwiania spraw
  • wymagane doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 3 miesiące doświadczenia w zakresie stosowania prawa, w tym prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze względnie wyższe inne uzupełnione studiami podyplomowymi z w/wym. zakresów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  z dopiskiem oferta pracy w Referacie Obsługi Bieżącej

Inne informacje:

  Postępowanie kwalifikacyjne będzie się składać z dwóch etapów; testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2061,22. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/325-11-69.