Izba Skarbowa w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie i wykonanie zobowiązań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Kielcach
  ul. Witosa 78b
  25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Staszów
 • Urząd Skarbowy w Staszowie
  ul. Oględowska 12
  28-200 Staszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących oraz związane z wystawianiem i doręczaniem upomnień, a także wystawianiem i przekazywaniem do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia.
 • Monitorowanie wykonanych zobowiązań podatkowych przez podatników, proponowanie i wdrażanie odpowiednich działań w przypadku zagrożenia wykonania tych zobowiązań, celem zapewnienia realizacji wpływów budżetowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych, w szczególności przygotowywanie postanowień o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, decyzji o zabezpieczeniu, zarządzeń zabezpieczenia, wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej, prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych oraz ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach odpowiedzialności osób trzecich, celem wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych.
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, celem załatwienia wniosków składanych przez podatników.
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych na podstawie wszelkich dostępnych, dopuszczonych prawem źródeł, celem wyegzekwowania zobowiązań podatkowych.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu działania komórki organizacyjnej w celu prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących sprawozdawczości.
 • Identyfikowanie obszarów ryzyka i podejmowanie działań w celu zminimalizowania jego skutków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie urzędu,
  • praca przy komputerze,
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych – w związku z działaniami informacyjnymi i dyscyplinującymi,
  • zagrożenie korupcją,
  • zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  • narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość prawa podatkowego, materialnego i procesowego,
  • znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność organizowania pracy,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX, POLTAX 2B, CZM, Biblioteka Akt, EWIDENCJE US, MRP, e-ORUS,
 • język roboczy Unii Europejskiej: poziom średnio zaawansowany.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji lub pracy biurowej.

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Witosa 78b
  25-561 Kielce

Inne informacje:

  Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby Skarbowej w Kielcach bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres
  3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 276-21-48.