Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw zarządzania zaległościami podatkowymi
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich SW -1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  AL. Kościuszki 83
  90 – 436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91 – 066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca analiza zaległości podatkowych budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie wobec podatników czynności informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych,
 • realizacja zadań wierzyciela określonych w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym w szczególności wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych,
 • podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnieniu zaległości podatkowych. Poszukiwanie majątku dłużników. Bieżąca analiza zaległości co do których umorzono postępowanie egzekucyjne na skutek bezskuteczności egzekucji,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami sądowymi po zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
 • rozpatrywanie zagadnienia przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • wprowadzanie danych do systemu POLTAX dotyczących zaległości przedawnionych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z obsługą klienta
  zewnętrznego,
  – zagrożenia próbami korupcji
  i pomówieniami w zakresie
  zarządzania zaległościami.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej
  4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na III piętrze budynku, możliwość poruszania się po budynku – winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i prawa podatkowego,
  • biegła obsługa komputera,
  • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • praca w zakresie rachunkowości,
 • obsługa systemu POLTAX, POLTAX 2B, BA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem : oferta pracy nr 173770

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani  do  poszczególnych  etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334.