Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bezpośreniej w zakresie czynności sprawdzających
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91 – 066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie weryfikacji rozliczeń podatkowych dokonywanych w zeznaniach, deklaracjach, informacjach i oświadczeniach w celu potwierdzenia ich poprawności, w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie i przeprowadzanie kontroli lub wszczęcie postępowania podatkowego,
 • dokonywanie korekt deklaracji – zeznań podatkowych w trybie przewidzianym w ustawie ordynacja podatkowa lub wzywanie podatników do złożenia korekt do błędnie dokonanych rozliczeń podatkowych,
 • przygotowywanie deklaracji i zeznań podatkowych do wporowadzania do systemów informatycznych,
 • ujawnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania karno – skarbowego,
 • współpraca z Samodzielnym Referatem Obsługi Bezpośredniej OB – III w celu aktualizacji obowiązków podatkowych i weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych,
 • opracowywanie decyzji i postanowień z zakresu działania komórki organizacyjnej w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno – biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy ( np. komputer, drukarka, niszczarka itp.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz przepisów Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemów informatycznych: POLTAX, Ewidencje, Kontrola, SPEED,BA, CzM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 180179

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Wzory oświadczeń można pobrać https://dsc.kprm.gov.pl/ w zakładce dla obywatela.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikację formalną ofert pracy, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334