Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw interpretacji
 • w Wydziale ds. Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Trybunalski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • opracowywanie odpowiedzi na pisemne wezwania organu, który wydał interpretację indywidualną, do usunięcia naruszenia prawa,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Biura Krajowej Informacji Podatkowej z możliwością wyjazdów służbowych,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  – miejsce pracy – III piętro w budynku sześciopiętrowym,
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – możliwość poruszania się po budynku – 2 windy, drzwi odpowiedniej szerokości, klatka schodowa z poręczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego z zakresu komórki organizacyjnej oraz ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • doświadczenie zawodowe – 6 miesięcy pracy w administracji podatkowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174957

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani
  do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w wysokości 2.248,61 zł . Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25 47 133.