Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Czwartym Dziele Obslugi Bezpośredniej OB – 4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90 – 436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91 – 066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemów komputerowych danych szczegółowych z różnorodnych dokumentów podatkowych ( zeznań, deklaracji, informacji, aktów notarialnych) w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu informacji, do których składania zoobowiazani są podatnicy, płatnicy i inkasenci,
 • przyjmowanie dokumentów podatkowych na Sali Obsługi Podatników oraz wprowadzanie ich do systemów komputerowych,
 • sprawdzanie poprawności i segregowanie błędnych dokumentów ze względu na specyfikacje błędu ( błędy wyliczeń, błędy lub brak danych rejestracyjnych, błędna właściwość miejscowa) w celu przekazania ich właściwym komórkom organizacyjnym,
 • sporządzanie raportów z wprowadzonych do systemów dokumentów informacyjnych w celu przekazania ich do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,
  – zagrożenia psychofizyczne związane z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na II piętrze budynku, możliwość poruszania się po budynku – winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wymagana znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
  • znajomość rodzajów deklaracji, terminów ich składania wynikających z odpowiednich ustaw,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu POLTAX, VIES, CZM

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  14-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 175003

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334