Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia postępowań podatkowych
 • w Dziale Postępowań Podatkowych PP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
  ul. 6 Sierpnia 84/86
  90-646 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja analiz pokontrolnych oraz wniosków z innych komórek organizacyjnych Urzędu wpływających do Działu w celu ustalenia przesłanek do wszczęcia postępowania podatkowego
 • wdrażanie i prowadzenie postępowań podatkowych z urzędu jak i na wniosek strony
 • opracowywanie i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie wymiaru podatku w celu określenia/ustalenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości
 • ewidencjonowanie i odnotowywanie spraw (rozpoczętych, w trakcie, zakończonych) w aplikacjach BA i Ewidencje oraz systemie POLTAX w celu aktualizacji bazy danych
 • udzielanie podatnikom rzetelnej informacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego w zakresie rzeczowym komórki organizacyjnej celem dostarczenia podstawowej wiedzy podatnikom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
  – brak barier architektonicznych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • obsługa systemu POLTAX oraz programów CzM, BA, EWIDENCJE
 • komunikatywność w kontaktach interpersonalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatki/kandydata

Termin składania dokumentów:

  27-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pok. nr 1 z dopiskiem: oferta pracy nr 173414

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334