Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  91-222 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie: określania wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty, wysokości odsetek za zwłokę, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, ustalania zobowiązań podatkowych oraz stwierdzania nadpłat na wniosek strony,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych
 • dokonywanie czynności służbowych poza siedzibą Urzędu w celu gromadzenia materiałów wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach podatkowych i wyjaśniających;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego naliczania i ściągania podatków, sprawnego funkcjonowania Urzędu i wymiany informacji, kierowanie wniosków o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, kierowanie wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych, wniosków o wszczęcie postępowania karnego-skarbowego;
 • tworzenie akt wymiarowych, archiwizacja, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych;
 • udział w działalności sprawozdawczej Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  – praca powyżej 4 godzin dziennie przy stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w pozycji siedzącej,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – miejsce pracy zlokalizowane na drugim piętrze budynku Urzędu wymaga poruszania się po ciągach pieszych budynku, w tym po schodach łączących kondygnacje,
  – brak windy ogranicza lub uniemożliwia osobie niepełnosprawnej np. poruszającej się na wózku inwalidzkim, dostęp do wyższych kondygnacji budynku Urzędu.,
  – w budynku znajduje się toaleta oraz podjazd dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy Ordynacja podatkowa
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: POLTAX, Ewidencje i BIBLIOTEKA AKT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174511

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres poczty e-mail o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147.