Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw rozrachunków z tytułu podatków
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90 – 436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91 – 066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu informatycznego wyciągów bankowych wraz z załącznikami w celu bieżącego księgowania na kontach rozrachunków podatkowych,
 • prowadzenie rozrachunków z tytułu zobowiązań podatkowych, rozliczanie zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorzadu terytorialnego,
 • bieżąca analiza sald rozrachunków podatników w celu likwidacji zaległości, nadpłat podatkowych,
 • rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach przerachowań, dokonywanie przerachowań, wystawiarnie w tym zakresie postanowień na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,
 • sporządzanie odpowiedzi na zapytania podatników, organów podatkowych oraz innych instytucji,
 • comiesięczne uzgadnianie zapisów księgowych na kartach rozrachunków podatników,
 • dostarczanie informacji innym komórkom urzędu o aktualnym stanie rozrachunków podatników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX, POLTAX 2B,
 • doświadczenie w pracy w zakresie rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90 – 436 Łódź
  Kancelaria pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 175665

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( adres do doręczeń drogą elektroniczną: /3y16t3iph3/SkrytkaESP )
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikację formalną ofert pracy, analizę merytoryczną ofert pracy, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334