Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw interpretacji
 • w Wydziale ds. Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich – Pierwszy Referat Podatku od Towarów i Usług.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  w Piotrkowie Tryb.
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Tryb.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek zainteresowanego,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w celu monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku w celu uzyskania jednolitego stanowiska dla wszystkich Biur KIP,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz gromadzenie danych w celu sporządzenia okresowych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Biura Krajowej Informacji Podatkowej z możliwością wyjazdów służbowych
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy
  – praca przy naturalnym i sztucznym świetle
  – miejsce pracy – III piętro w budynku sześciopiętrowym
  – możliwość poruszania się po budynku – 2 windy, drzwi odpowiedniej szerokości,
  klatka schodowa z poręczami, zaplecze socjalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego z zakresu komórki organizacyjnej oraz Ordynacji Podatkowej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej,
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem ogłoszenie nr 174088

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani
  do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w wysokości 2.248,61 zł . Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25 47 133.