Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
  ul. Papiernicza 7
  92-312 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego (m.in. gromadzenie materiału dowodowego, kierowanie zapytań, wezwań, rozpatrywanie wniosków, itp.) w celu załatwienia spraw podlegających właściwości rzeczowej działu,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu prawa podatkowego i innych należności budżetowych oraz projektów pism i dokumentów z zakresu właściwości komórki organizacyjnej w celu przygotowania właściwego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz o nadanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności w celu umożliwienia wyegzekwowania należności wynikających z wydanych rozstrzygnięć. Sporządzanie i przekazywanie wniosków o ukaranie w przypadkach stwierdzenia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 • sporządzanie okresowych, rocznych i doraźnych sprawozdań, analiz oraz informacji w przydzielonym zakresie w celu sporządzenia sprawozdań,
 • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych w zakresie prowadzonych spraw w celu bieżącego monitorowania terminów i stanu prowadzonych spraw,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Izby Skarbowej w Łodzi, a także z innymi instytucjami i organami w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu poprawnej wymiany informacji,
 • zakładanie akt prowadzonych spraw w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania dokumentów oraz ich archiwizacji,
 • obsługa systemów informatycznych urzędu w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w windę,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
  • cierpliwość, dokładność, uprzejmość.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa aplikacji i systemów informatycznych MF i IS obsługiwanych na stanowisku pracy.
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 179576

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
  Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-335.
  Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem: http://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach .