Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna
  ul. Wróblewskiego 10
  93-578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie tytułów wykonawczych do podsystemu EGAPOLTAX w związku z obowiązkiem prowadzenia ich ewidencji w formie elektronicznej oraz w celu umożliwienia rejestrowania czynności zaistniałych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie projektów pism przekazujących zgodnie z właściwością miejscową tytuły wykonawcze oraz inne akta egzekucji administracyjnej,
 • dokonywanie analizy akt postępowań wszczętych przez inny organ egzekucyjny celem wyeliminowania ryzyka wprowadzenia do podsystemu EGAPOLTAX tytułów wykonawczych z niekompletnymi materiałami źródłowymi lub tytułów wykonawczych zawierających błędne zapisy w zakresie dotychczas podejmowanych czynności egzekucyjnych,
 • opracowywanie projektów postanowień o nieprzystąpieniu do egzekucji po uprzednim dokonaniu analizy w powyższym zakresie, celem wyeliminowania błędów prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych niespełniających wymogów określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • archiwizowanie spraw zamkniętych, wykonywanie czynności związanych z obsługą biurową referatu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu,
  – praca pod presją czasu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – narzędzia pracy – komputer, sprzęt biurowy,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na parterze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • otwartość na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność współpracy w zespole
  • odporność na stres,
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne, ekonomiczne),
 • doświadczenie w administracji podatkowej,
 • wiedza dotycząca procedur wewnętrznych i funkcjonowania całej organizacji/urzędu,
 • znajomość podsystemu EGAPOLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 173571

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147