Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Drugim Dziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
  al. Kościuszki 85
  90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podatkowych w oparciu o stosowne przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i o swobodzie działalności gospodarczej, jak również z zachowaniem innych norm prawnych,
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych, sporządzanie spisu akt i przekazywanie całości materiałów z kontroli do właściwych komórek urzędu,
 • opracowywanie korespondencji do podatników, innych organów podatkowych oraz instytucji związanej z prowadzonym postępowaniem kontrolnym w celu zebrania kompletnego materiału dowodowego,
 • prowadzenie czynności sprawdzających wobec kontrahentów podatnika w zakresie objętym kontrolą podatkową,
 • obsługa podsystemu KONTROLA w zakresie zgodnym z przyznanymi uprawnieniami, w tym w szczególności opisywanie prowadzonych kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz dodatkowo wykonywanie kontroli poza siedzibą urzędu,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wykonywane czynności wymagają poruszania się po ciągach pieszych znajdujących się w budynku Urzędu,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w pozycji siedzącej,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – miejsce pracy znajduje się na IV piętrze budynku – w budynku jest winda,
  – toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  – narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • znajomość ustaw podatkowych i zasad księgowości,
  • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
  • komunikatywność, dociekliwość, asertywność,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego lub finansowego,
 • znajomość aplikacji POLTAX, KONTROLA,
 • kursy w zakresie rachunkowości,
 • roczne doświadczenie pracy w administracji skarbowej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Excel, Access),
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów,

Termin składania dokumentów:

  10-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 172878

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale
  od 2.061,22 do 2.248,61. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-335.