Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Oddziale Obsługi Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z nawiazaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz przekazywanie niezbędnych dokumentów komórce rachunkowości budżetowej wypłacającej wynagrodzenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Skarbowej, możliwe wyjazdy służbowe do nadzorowanych jednostek,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z pracownikiem,
  – stres związany z obsługą pracownika,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – narzędzia pracy -komputer, sprzęt biurowy,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – brak windy w budynku,
  – budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcvenie wyższe,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemu PŁATNIK,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzajacych posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, uprawnienia).

Termin składania dokumentów:

  06-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Inne informacje: