Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Sekretariat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łask
 • Urząd Skarbowy w Łasku
  ul. 9 Maja 31
  98-100 Łask

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego, kompletowanie dokumentów i korespondencji celem przedłożenia ich do podpisu
 • prowadzenie spraw dotyczących narad kierowniczych, terminarzy spotkań i narad oraz sporządzanie protokołów narad
 • prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji, w tym rejestrów skarg i wniosków
 • wystawianie i ewidencjonowanie dziennych kart drogowych oraz sporządzanie miesięcznych kart drogowych celem przesłania ich do komórki logistyki
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i Izby Skarbowej oraz innymi instytucjami i organizacjami
 • przyjmowanie dokumentacji kadrowej celem przekazania jej do komórki obsługi kadr

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego,
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  -praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  -narzędzia pracy-sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzykondygnacyjnym,
  -budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne
 • biegła obsługa komputera
 • cierpliwość
 • dokładność
 • umiejętność organizacji pracy
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (adres do doręczeń drogą elektroniczną: /3y16t3iph3/SkrytkaESP)
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-133.