Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw egzekucji należności pieniężnych
 • w Drugim Referacie Egzekucji Administracyjnej EA -2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90 – 436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91 – 066

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • migrowanie i wprowadzanie tytułów wykonawczych do podsystemu EGAPOLTAX oraz podejmowanie wszystkich środków egzekucyjnych,
 • kompletowanie, przydzielanie i rozliczanie się ze służby, odprowadzanie pobranej gotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie wymaganej korespondencji z wierzycielami egzekwowanych należności oraz innymi jednostkami zoboprwiązanymi do realizacji zajęć,
 • prawidłowe i powszechne naliczanie i pobieranie kosztów egzekucyjnych,
 • przeprowadzanie sprzedaży egzekucyjnej zajętych przedmiotów zgodnie z przyjętymi zasadami oraz stosowanie wydanych w tym zakresie dyspozycji i zarządzeń kierownictwa urzędu,
 • rozliczanie przelewów i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 • obsługiwanie interesantów w celu zapewnienia im udziału w postępowaniu,
 • kompletowanie dokumentacji w aktach spraw oraz przekazywanie dokumentów do składnicy akt urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z obsługą klienta
  zewnętrznego,
  – zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na V piętrze budynku, możliwość poruszania się po budynku – winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • biegła obsługa komputera,
  • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu,
  • zdolności analitycznego i logicznego myślenia,
  • odpowiedzialność i systematyczność,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX, EGAPOLTAX, programu CZM i BA,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 173748

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci, zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie . Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefoniczne
  o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (42) 25 – 47 – 334