Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw zarządzania ryzykiem zewnętrznym, kontorli podatkowej i czynności sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej
 • w Samodzielnym Oddziale Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających oraz Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie korespondencji do organów podatkowych, instytucji, podatników w związku ze składanymi informacjami sygnalnymi,
 • analiza i opracowywanie wniosków z przeprowadzonych analiz na podstawie danych wygenerowanych z hurtowni danych SPR, aplikacji e-mierniki, VIES, VAT0Ref, WAIPB,
 • przygotowywanie sprawozdań i zestawień z informacji pochodzących z urzędów skarbowych w zakresie zarządzania ryzykiem zewnętrznym, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Izby Skarbowej,
  – praca przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe
  – miejsce pracy – budynek trzypiętrowy,
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: ustawy Ordynacja podatkowa, szczególnie w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej, szczególnie w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programów WORD, EXCEL,
 • umiejętność pracy w zespole i odporność na stres,
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia).

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria (pok. 1) z dopiskiem oferta pracy nr 175084

Inne informacje:

  Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty niespełniające wymagań formalny, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (42) 2547135.