Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezposredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bełchatów
 • Urząd Skarbowy w Bełchatowie
  ul.Piłsudskiego 18
  97-400 Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym analiza zasadności złożonych korekt deklaracji w celu sprawdzenia prawidłowości poboru podatku,
 • obsługa błędnych deklaracji i zeznań podatkowych w celu skorygowania błędów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych, sądu, prokuratury oraz innych organów i instytucji w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań i analiz z zakresu komórki organizacyjnej w celu realizacji zadań nałożonych przez jednostkę nadrzędną,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych w celu sprawdzenia rzetelności wykazywanych dochodów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
  – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku II piętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  – główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych: POLTAX, podsystem Kontrola, Ewidencje, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 175767

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( adres do doręczeń drogą elektroniczną: /3y16t3iph3/SkrytkaESP )
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147