Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  91-222 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w ramach których stosuje się środki egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości,
 • przygotowywanie projektów korespondencji wysyłanej do podmiotów zewnętrznych,
 • analizowanie poprawności wystawionych tytułów wykonawczych oraz wprowadzanie ich do systemu informatycznego urzędu,
 • dokonywanie czynności analitycznych ruchu tytułów wykonawczych na podstawie danych zawartych w użytkowanych przez urząd aplikacjach informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  – praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku trzykondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
  – budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: POLTAX, Ewidencje.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów,

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1

  z dopiskiem: oferta pracy nr 176070

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
  Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
  – weryfikacja formalna ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320.