Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
  ul. 6 Sierpnia 84/86
  90-646 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów
 • weryfikowanie pod względem formalnym składanych dokumentów, segregowanie i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych
 • wydawanie zaświadczeń nie zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • przygotowywanie pisma jako zapytania i odpowiedzi do innych organów podatkowych oraz instytucji w celu uzyskania bądź udzielenia informacji
 • udzielanie podatnikom informacji o sposobie załatwiania spraw oraz z zakresu przepisów podatkowych w celu dostarczenia podstawowej wiedzy podatnikom
 • przyjmowanie poczty i prowadzenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji oraz wprowadzanie dokumentów do systemu Biblioteka akt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – brak barier architektonicznych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
  • komunikatywność w kontaktach interpersonalnych
  • uprzejmość i kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej
 • obsługa systemu POLTAX oraz programów CzM, BA, EWIDENCJE i SP*ED
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatki/kandydata

Termin składania dokumentów:

  27-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pok. nr 1 z dopiskiem: oferta pracy nr 173431

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334