Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Postępowań Podatkowych i Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ryki
 • Urząd Skarbowy w Rykach
  ul. Leona Wyczółkowskiego 10a
  08-500 Ryki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, gromadzenie materiału dowodowego w sprawie, analiza przepisów i orzeczeń mających zastosowanie w sprawie, przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć w celu wymierzenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości,
 • prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu ustalenie zgodności danych wykazanych w deklaracjach z dokumentami źródłowymi,
 • ewidencjonowanie wydanych decyzji w systemie POLTAX,
 • udzielanie informacji podatnikom umożliwiające im prawidłową realizację obowiązku podatkowego,
 • analiza danych z ewidencji i aplikacji systemowych mające na celu wytypowanie podmiotów do przeprowadzenia czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
 • wnioskowanie o ukaranie na podstawie kodeksu karnego skarbowego wobec podatników dopuszczających się przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym zlokalizowanym na trzecim piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Rykach znajduje się przy ul. L. Wyczółkowskiego 10a w Rykach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, bez windy; w związku z tym utrudnione jest poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • wnikliwość i dokładność,
  • komunikatywność i umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość obsługi aplikacji wykorzystywanych w urzędzie (Poltax, CZM, BA, POLTAX2B, Kontrola, DWP),
 • odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78.