Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
  ul. Narutowicza 56
  20-016 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie nadpłat, błędnych deklaracji, brakujących deklaracji, zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych, zakończenia działalności gospodarczej w celu właściwego stosowanie prawa podatkowego;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających na wniosek referatu AP oraz innego organu podatkowego w celu sprawdzenia przebiegu transakcji;
 • udzielanie informacji podatnikom w zakresie podatku od towarów i usług;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wniosków VZM oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu prawidłowego rozliczenia;
 • tworzenie rejestrów przypisów / odpisów w celu prawidłowej rejestracji dokumentów;
 • sporządzanie wniosków mandatowych;
 • przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Trzeciego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Narutowicza 56 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, obowiazkowość, samodzielność, wysoka kultura osobista;
  • komunikatywność, asertywność, odporność na stres;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • uprzejmy i życzliwy stosunek do klienta.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:


  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej bezpośrednio pod niniejszym ogłoszeniem.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78.