Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw orzecznictwa w zakresie podatku od towarów i usług
 • w Drugim Samodzielnym Oddziale Podatku od Towarów i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w trybach odwoławczych oraz nadzwyczajnych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w celu załatwienia sprawy;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz innych pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w celu załatwienia sprawy;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru na działalnością urzędów skarbowych, w zakresie właściwości oddziału, w celu weryfikacji prawidłowości ich działań i zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli urzędów skarbowych, w zakresie właściwości Oddziału w celu weryfikacji prawidłowości ich działań i zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
 • prowadzenie ewidencji spraw i sporządzanie analiz oraz sprawozdań w celu realizacji zadań objętych właściwością oddziału;
 • opracowywanie uwag i wniosków do projektów aktów prawnych w celu eliminacji nieprawidłowości i błędów oraz wskazania rozwiązań w tworzonym akcie prawnym;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu merytorycznym, prowadzeniu szkoleń i bieżącego instruktażu w celu przekazania wiedzy i wypracowania jednolitego stanowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca biurowa,
  – praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Urzędu
  i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi kierunkowymi;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy PT-2”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254237