Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Warmińsko – Mazurski Urząd Skarbowy
  w Olsztynie
  ul. Lubelska 37
  10-408 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa składanych przez podatników deklaracji i zeznań podatkowych,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie stanowiska pracy, w szczególności: a) wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków terminowego składania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, b) poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach i zeznaniach podatkowych oraz ich korektach, c) spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych,
 • przygotowywanie projektów pism dotyczących przekazywania danych innym organom podatkowym i instytucjom zewnętrznym,
 • badanie zasadności zwrotu podatku poprzez przeprowadzanie kontroli wstępnej złożonych deklaracji oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tym zakresie,
 • identyfikowanie, wprowadzanie i obsługa danych szczegółowych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów do użytkowych systemów informatycznych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami obsługi i wprowadzania danych do tych systemów oraz ustalonymi procedurami wewnętrznymi,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu komórki organizacyjnej, zbieranie i przygotowywanie danych sprawozdawczych oraz informacji mających wpływ na typowanie podmiotów do kontroli, przygotowywanie wniosków w sprawie wykroczenia skarbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca biurowa,
  – permanentna obsługa klientów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, brak wysokich krawężników i schodów, drzwi odpowiedniej szerokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • samodzielność, komunikatywność, wnikliwość, rzetelność,
  • umiejętność zbierania i analizowania informacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne wyższe uzupełnione studiami kierunkowymi podyplomowymi,
 • umiejętność obsługiwania aplikacji: POLTAX, KONTROLA,
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej, skarbowej lub w pionach finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi aplikacji: POLTAX, KONTROLA,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej, skarbowej lub w pionach finansowo-księgowych.

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy WMUS Olsztyn OB”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254246