Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw analiz
 • w Samodzielnym Oddziale Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających, Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Karnych Skarbowych w Izbie Skarbowej w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów analitycznych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi izby skarbowej i urzędów skarbowych, w celu sporządzenia projektu dokumentu, określającego kierunki działań administracji podatkowej w ramach zarządzania ryzykiem zewnętrznym;
 • przeprowadzanie analiz w zakresie oceny i prognozowania możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych oraz ustalenia stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową;
 • przetwarzanie informacji związanych z identyfikacją ryzyk, w celu ich zamieszczenia lub aktualizacji w regionalnym rejestrze ryzyk – aplikacji zawierającej informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach ekonomicznych i społecznych w obszarach zadań wykonywanych w administracji podatkowej;
 • opracowywanie materiałów analitycznych oraz tworzenie oceny w zakresie prawidłowości i efektywności poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości podatkowych, w celu przedstawienia informacji o stopniu realizacji zadań województwa warmińsko-mazurskiego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Izby,
  praca wymaga kontaktu z jednostkami podległymi i innymi instytucjami,
  wyjazdy służbowe,
  wystąpienia publiczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania syntetycznych wniosków;
  • znajomość zagadnień statystycznych (zagadnień związanych z analizą danych);
  • umiejętność tworzenia zestawień i analiz statystycznych, używając zaawansowanych narzędzi statystycznych w programie MS Excel;
  • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • umiejętność samodzielnego organizowania pracy;
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego;
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia analizy statystycznej,
 • wykształcenie wyższe matematyczne, informatyczne lub ekonomiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy ZRKPWMKS/11”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254238