Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw przetwarzania danych
 • w Referacie Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Cementowa 6
  45-358 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych;
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych;
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu wprowadzenia do ewidencji księgowej urzędu informacji o należnościach podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca biurowa,
  •zadania realizowane w siedzibie Urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  •stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  •stanowisko pracy usytuowane na I piętrze;
  •toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
  •budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę;
  •oświetlenie sztuczne i naturalne;
  •brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
  •brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych
  • grzeczność i uprzejmość
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • obsługa aplikacji specjalistycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  •Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 2 061,22 zł.
  •W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  •Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  •Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  •Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  •Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 442-36-31 w. 103 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl