Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym Poznań – Wilda

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
  ul. Wierzbięcice 45
  61-558 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych zleconych przez oskarżyciela skarbowego,
 • prowadzenie spraw związanych z występowaniem ujemnych przesłanek procesowych,
 • zakładanie i prowadzenie akt spraw karnych skarbowych, wysyłka rozstrzygnięć i korespondencji,
 • ewidencjonowanie spraw i dokumentów w systemach informatycznych, w szczególności w systemie MANDATY i Biblioteka Akt
 • prowadzenie spraw dotyczących tzw. „Czynnych żali” i sporządzanie informacji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania,
 • opracowywanie projektów rozstrzygnięć, postanowień i wniosków oraz innych pism w zakresie spraw prowadzonych w komórce organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielopiętrowy,
  – w budynku znajduje się winda,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu postępowania karnego i przepisów podatkowych,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub podyplomowe z zakresu podatków,
 • min. 3 miesiące w administracji skarbowej
 • znajomość systemu POLTAX, MANDATY i Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy (KS) – US Poznań – Wilda”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 188 lub 61 85 86 244.