Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
  ul. Wrocławska 12
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosowanie przewidzianych w przepisach prawa środków egzekucyjnych
 • podejmowanie samodzielnych działań oraz współpracowanie z innymi podmiotami w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego
 • przydzielanie służby innemu pracownikowi służby zewnętrznej oraz dokonywanie jej rozliczenia
 • wykonywanie służby przydzielonej przez inego pracownika oraz rozliczanie się z jej wykonania pod względem finansowym, merytorycznym i ilościowym
 • rozliczanie wpływających na konto depozytowe Urzędu ściągniętych kwot pieniężnych
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności
 • prowadzenie postępowań z zakresu egzekucji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu- w terenie,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowanym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku urzędu oraz poza siedzibą urzędu,
  -budynek urzędu częściowo jest przygotowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (budynek na zewnątrz przy wejściu posiada windę, salę obsługi oraz toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputerów komputerowych POLTAX, EGAPOLTAX, Bibloteka Akt,
  • samodzielność i inicjatywa w podejmowaniu działań,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność argumentowania
  • dwa lata doświadczenia w pracy w administracji

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
 • umiejętność obsługi systemu EGAPOLTAX,
 • 0,5 roku doświadczenia w obszarze egzekucji administracyjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – PUS w Kaliszu”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego (test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 627682051