Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Jeżyce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
  ul. Juliusza Słowackiego 22
  60-823 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej w celu wydania decyzji,
 • rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych i dokumentach rejestracyjnych uprawnionym organom i osobom,
 • analiza, weryfikacja i prowadzenie czynności sprawdzających i wprowadzanie do systemu POLTAX oraz programu kancelaryjnego BA dokumentów rejestracyjnych,
 • przygotowywanie danych z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników do Krajowej Ewidencji Podatników
 • przeprowadzanie kontroli formalnej zgłoszeń rejestracyjnych, aktualizacyjnych oraz wprowadzanie danych,
 • bieżąca aktualizacja akt rejestracyjnych podmiotów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim (możliwość skorzystania z pochylni, budynek wyposażony w windę, w dotarciu do której, z uwagi na różnicę w poziomach, zachodzi konieczność pokonania schodów, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych),
  – konieczność przemieszczania się między budynkami,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym , niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, profilowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczn
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w administracji publicznej
 • znajomość i umiejętność obsługi POLTAX, BA
 • umiejętność pracy po presja czasu
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy OB – US Jeżyce”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 244