Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym Poznań – Grunwald

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań-Grunwald

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza i weryfikacja materiału otrzymanego z działu kontroli, innych komórek organizacyjnych urzędu oraz innych organów podatkowych w celu podjęcia przez przełożonych decyzji o wszczęciu postępowania podatkowego.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych (gromadzenie, analiza i weryfikacja materiału dowodowego w trakcie postępowania podatkowego w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy) w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Opracowanie, przygotowanie i przedłożenie do akceptacji przełożonym projektów pism, postanowień i decyzji.
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 • Opracowanie odwołań i zażaleń w celu przekazania materiałów sprawy do wyższej instancji.
 • Przetwarzanie dokumentów w systemach informatycznych urzędu w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy,
  – brak podjazdów, windy, jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • samodzielność i inicjatywa, umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów,
 • odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność jasnego przekazywania informacji w mowie i piśmie,
 • znajomość programów komputerowych użytkowanych w urzędzie, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „US Poznań-Grunwald -PP”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 6644103.