Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Analiz, Planowania i Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzychód
 • Urząd Skarbowy w Międzychodzie
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie analizy ryzyka rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa, prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka o ile maje one charakter losowy,
 • prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,
 • wydawanie postanowień w sprawach o przedłużenie terminu zwrotu podatku,
 • współpraca z urzędami kontroli skarbowej oraz izbami celnymi i urzędami celnymi także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu lub w terenie,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
  – brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, ustawy o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy w administracji podatkowej,
 • umiejętność obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie skarbowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy – Międzychód”

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618455557.