Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
  ul. Wierzbięcie 45
  61-558 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, otwieranie, wstępna kontrola korespondencji wpływającej do Urzędu,
 • ewidencjonowanie w Bibliotece Akt korespondencji wpływającej do Urzędu,
 • techniczna obsługa i rozliczanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,
 • obsługa punktu informacyjnego, w tym przyjmowanie deklaracji podatkowych i informacji, wydawanie druków i formularzy,
 • przyjmowanie wniosków, opracowywanie zaświadczeń niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w tym sporządzanie projektów rozstrzygnięć postępowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek trzypiętrowy,
  – w budynku brak wind,
  – jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • asertywność,
  • kultura osobista,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość programu Biblioteka Akt,
 • zdolność analitycznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – US Poznań-Wilda OB1”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 188.