Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw analiz i planowania
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym Poznań – Jeżyce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce
  ul. Słowackiego 22
  61-823 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie i analizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych (np. analizy grupowe) jak i informacji sygnalnych zewnętrznych mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub ustalenie zobowiązania podatkowego w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu, skutkujących typowaniem do kontroli lub czynności sprawdzających
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w tym w oparciu o materiały opracowane przez właściwe komórki merytoryczne.
 • analizowanie obszarów ryzyka zewnętrznego w celu prawidłowego typowania do kontroli i czynności sprawdzających.
 • analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu właściwego typowania do kontroli
 • przygotowywanie danych koniecznych do przeprowadzenia analiz oświadczeń majątkowych w celu ich prawidłowej analizy
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz innymi organami podatkowymi
 • analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności Urzędu oraz monitorowanie procesów mierzonych przy pomocy mierników
 • analiza oświadczeń majątkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – zasadnicza część pracy wykonywana w budynku częściowo przystosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim (możliwość skorzystania z pochylni, budynek wyposażony w windę w dotarciu do której, z uwagi na różnice w poziomach podłóg, zachodzi konieczność pokonania schodów, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych)
  – konieczność przemieszczania się między budynkami,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym , niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT
 • z obsługi programu komputerowego CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE
 • z obsługi programu komputerowego POLTAX
 • z obsługi programu komputerowego DWP
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy AP – US Jeżyce”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 244