Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gostyń
 • Urząd Skarbowy w Gostyniu
  ul. Lipowa 2
  63-800 Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie materiałów zebranych w trakcie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • prowadzenie postępowań podatkowych
 • prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów oraz w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych i podmiotów przekształconych za zobowiązania podatkowe
 • załatwianie wniosków o stwierdzenie nadpłaty,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w siedzibie urzędu
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy bez windy,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność prawidłowego formułowania wniosków
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole
  • dokładność, terminowość,
  • umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa lub ekonomii

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Gostyń / PP”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.